නේපාලයේ පාර්ලිමේන්තු සහ පළාත් සභා මැතිවරණයේ දෙවන සහ අවශාන අදියරය දැන් පැවැත් වේ.

නේපාලයේ නියෝජිතයින්ගේ මන්ත්‍රන සභාවේ ජන්ද කොට්ඨාශ 128කට සහ දිස්ත්‍රික්ක 45කට අයත් පළාත් සභා 256කටද නියෝජිතයින් තෝරා පත්කොට ගැනිම සඳහා පවත්වන පාර්ලිමේන්තු සහ පළාත් සභා මැතිවරණයේ දෙවන සහ අවශාන අදියරය දැන් පැවැත්වෙමින් පවතින බව වාර්තා වේ.