එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ඩ්‍රම්ප් ජෙරුසලමය ඊස්රායලයේ අගනුවර ලෙසින් පිළිරැගෙන එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්‍යාලයද අළුත් තැනක පිහිටුවා ගැනීමට සැලැසුම් කරගෙන යන බව ප්‍රකාශ කරයි.

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ඩ්‍රම්ප් ජෙරුසලමය ඊස්රායලයේ අගනුවර ලෙසින් පිළිරැගෙන දැන් ටෙල්අවිව්හි තිබෙන එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්‍යාලයද අළුත් නගරයේහි පිහිටුවා ගැනීමට සැලැසුම් කරගෙන යන බව ප්‍රකාශ කර ඇත. පසුගිය රාත්‍රියේ ධවළමන්දිරය සිට සජීවි රූපවාහිණි ඇමතුමකින් ට්‍රම්ප් මහතා එම තීරණය ගැන පැහැදිළ කිරිමක් පිරිනමමින් එය දිගු කළක සිට සිදුවියයුතුව තිබ්ණු වගකිමක් ලෙසින්ද පෙන්වාදි ඇත.