අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි නවදිල්ලියේහි ජාත්‍යන්තර ආචාර්‍ය අම්බෙට්කාර්  මධ්‍යස්ඨානයක් විවෘත කරයි.

අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා නවදිල්ලියේහි අද ජාත්‍යන්තර ආචාර්‍ය අම්බෙට්කාර් මධ්‍යස්ඨානය විවෘත කර ඇත. මෙම කාර්‍යට සම්බන්ධවිමට පෙර තම ට්විටරයෙන් මෝදි මහතා එම ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය බෞද්ධ සහ නවීන ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ සම්පින්ඩණයක් විදහා දැක්වීමක් සිදුකෙරෙන බවද පෙන්වා දෙමින් මෙයින් තරුනයින්ට විවිද විසයන් සම්බන්දව පර්යේසණ කාර්‍යන්හි යෙදිමට සහ ගැඹුරින් සාකච්ජාවන්හි නිරත විමකටද අවශ්ථාව පිරිනැමෙන බවයැයැ වැඩිදුරටත් පවසා  ඇත. මෙම සංකිර්ණයේහි සාකච්ජා සහ සම්මන්ත්‍රණ ශාලා තුනක් සමගින් නවීන පහසුකම් සමන්විත පුස්තකාලයකුත් ඇතුලත් කොට ඇත.