ජනාධිපති කෝවින්ද් මහතාගේ ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ් චාරිකාවේ දෙවන දිනය වන අද එතුමන් අතින් ගුවන්යානා කෞටුකාගාරයක් විවෘත කිරිමටද නියමිතයි.

ජනාධිපති රාම් නාථ් කෝවින්ද් මහතාගේ ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ් චාරිකාවේ දෙවන දිනය වන අද විශාඛාපට්නම්හි එතුමන් අතින් ගුවන්යානා කෞටුකාගාරයක් විවෘත කිරිමටද නියමිතව ඇත. අනතුරුව ආන්ධ්‍ර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරක්ෂක කටයුතු අධ්‍යයන මධ්‍යස්ඨානයක් මෙන්ම ඉ-අධ්‍යාපන සහ බීජෞෂණ මධ්‍යස්ඨානයකටද අද දින එතුමන් අතින් මුල්ගල් තැබිමට නියමිතව ඇත. සන්ධ්‍යාවේ ජනාධිපති තුමන් වශාඛාපට්ටනමේ ආචාර්‍ය බි.ආර්.අම්බෙට්කාර් සැමරුම් පාසැලටද චාරිකාවට නිරතවිමට නිමිතය. හෙට එතුමන් ඉන්දිය නාවික හමුදා උත්සවයකට සම්බණ්ධවිමටද නියමිත බව අපේ වාර්තා කරු පවසා ඇත.