රුසියන් ගුවන් ප්‍රහාරයකින් නැගෙණහිර සිරියාවේ සිවිල් පුරවැසියන් 24ක් මරමුවට පත්වෙති.

රුසියන් ගුවන් ප්‍රහාරයකින් නැගෙණහිර සිරියාවේ ඉස්ලාමික් ස්ටේට් ත්‍රස්තවාදින් යටතේ පවතින ගම්මානයක අද සිවිල් පුරවැසියන් 24ක් මරමුවට පත්වුනු බව වාර්තාවි ඇත. නැගෙණහිර සිරියාවේ ඩෙයිර් එජ්ජෝර් පළාතේ එවුෆ්‍රෙට් ගංගා ඉවුරේ නැගෙණහිරින් පිහිටි අල්-ජෙරි නම් ගම්මානයේහි එම ගුවන් පෝම්බ ප්‍රහාරය සිදුවී තිබුනු බවද සිරියන් මානව අයිතිවාසිකමි නිරික්ෂන සංවිධානයක් ප්‍රකාහයට පත් කොට ඇත.