චීන විදේශ අමාත්‍ය වරයා නවදිල්ලියට පැමිණීමට නියමිත අතර ඉහළ මට්ටමේ බළධාරීන් හා සාකච්ජා කිරිමටද නියමිතයි.

චීන විදේශ අමාත්‍ය වං යි මහතා නවදිල්ලියට පැමිණීමට නියමිත අතර ඉහළ මට්ටමේ බළධාරීන් හා සාකච්ජා කිරිමටද නියමිත බව වාර්තා ප්‍රකාහ කරයි. වං යි මහතා මෙම මස 11දා පැවැත්වෙන 15වන රුසියා, ඉන්දියා සහ චින විදේශ අමාත්‍ය වරුන්ගේ හමුවටද සම්බන්ධවිමට නියමිතව ඇත. මෙම කාරණය වං යි මහතාගේ කාර්‍යාලය විසින් ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත. මෙම තුන් රාජ්‍ය විදේශ අමාත්‍ය හමුවේදි ජාත්‍යන්තර සහ කළාපිය ප්‍රශ්ණගැන මෙන්ම ත්‍රෛපාර්ශවික ප්‍රායෝගිකාත්මක සහයෝගිතා ශක්තිමත් කරගැනිම් සම්බන්ධවද සැළකිල්ල යොමු කරදිමට අපේක්ෂා කරති.