අද සිට නේපාලය චීනයෙන් අන්තර්ජාල බෑන්ඩ්විත් පහසුකම ලබා ගැනීමට නියමිතයි.

සයිබර් අවකාශයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා හිමාලයින් ජාතියේ තනි යැපීම අවසන් කරමින්  අද සිට නේපාලය චීනයෙන් අන්තර්ජාල  කලාපයක් ලබා ගැනීමට නියමිතයි.