ඉන්දියාව සහ එක්සත් රාජධානියේ සහයෝගිතාවය සඳහා සේවා අංශයේ විශාල අවස්ථාවක් ඇති බව යුනියන් අමාත්‍ය සුරේෂ් ප්‍රභූ පවසයි.

නිෂ්පාදනය සහ ගෝලීය සැපයුම් දාම වැඩි දියුණු කිරිම සඳහා ඉන්දියාව හා එක්සත් රාජධානියට එක්ව කටයුතු කළ හැකි බවත් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ අංශ ගණනාවක මේ සඳහා විශාල හැකියාවක් පවතින බවත් යුනියන් අමාත්‍ය සුරේෂ් ප්‍රභූ ප්‍රකාශ කර ඇත.