භූතානය සමඟ සහයෝගීතාවයේ ශක්තිමත් පදනමක් ගොඩනැගීමට ඉන්දියාව කැපවී සිටින බව විදේශ කටයුතු ඇමතිණී සුෂ්මා ස්වරාජ් පවසයි.

භූතානය සමඟ සහයෝගීතාවයේ ශක්තිමත් පදනමක් ගොඩනැගීමට ඉන්දියාව කැපවී සිටින බව විදේශ කටයුතු ඇමතිණී සුෂ්මා ස්වරාජ් පවසයි.