න්‍යෂ්ටික ගනුදෙනුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යමින් ඉරානයට නැවත සම්බාධක නොපැනවීමට එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ට්‍රම්ප් තීරණය කරයි.

ඉරාන ඉස්ලාමීය සමූහාණ්ඩුවේ පුද්ගලයන් 14 කට සහ ආයතන වලට තවත් දැඩි සම්බාධක පනවන ලෙස සිය පරිපාලනය ප්‍රකාශයට පත් කලද, 2015 වසරේ න්‍යෂ්ටික ගනුදෙනුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යමින් ඉරානයට නැවත සම්බාධක නොපැනවීමට එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ට්‍රම්ප් තීරණය කරයි.