මනිපූර්හි සොල්දාදුවන් 18 ක් මරා දැමූ චන්දෙල් හමුදා ගැටුමේ චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයින් ජාතික විමර්ශන ආයතනය (NIA) විසින් අත්අඩංගුවට ගනී.

චන්දෙල් හමුදා ගැටුම් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ජාතික විමර්ශන ආයතනය විසින් නවොරෙම් ප්‍රේරමකාන්ථා සිං අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.