ඉන්දියානු හා චීන හමුදාවන් අතර ක්ෂණික ඇමතුම් සබඳතා ඉතා ඉක්මනින් ස්ථාපනය කිරීමට නියමිත බව යුධ හමුදාපතිවරයා පවසයි.

ඉන්දියානු හා චීන හමුදාවන් අතර ක්ෂණික ඇමතුම් සබඳතා ඉතා ඉක්මනින් ස්ථාපනය කිරීමට නියමිත බව යුධ හමුදාපති ජෙනරාල් බිපින් රාවත් පවසයි.