ඉන්දියාවේ යූකී භාම්බ්‍රි, ඕස්ට්‍රේලියානු විවෘත ටෙනිස් අවසන් වටයට සුදුසුකම් ලබයි.

ඉන්දියාවේ යූකී භාම්බ්‍රි, ඕස්ට්‍රේලියානු විවෘත ටෙනිස් අවසන් වටයට සුදුසුකම් ලබයි.