ශීත ඍතු ඔලිම්පික් තරගාවලියට උතුරු කොරියාවේ සහභාගීත්වය පිලිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට දකුණු කොරියාව යෝජනා කරයි.

ලබන මස පැවැත්වීමට නියමිත පියොංචැංග් ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ උතුරු කොරියාවේ සහභාගීත්වය  පිළිබඳ ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ලබන සතියේ රැස්වීමක් කැඳවීමට දකුණු කොරියාව යෝජනා කර තිබේ.