සවුදි අරාබිය පළමු වරට පාපන්දු ක්‍රීඩාව නැරඹීම සඳහා කාන්තාවන්ට ඉඩ ලබා දේ.

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව වෙන්කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇති දැඩි නීති රීති ලිහිල් කරමින්, පළමු වරට පාපන්දු ක්‍රීඩාව නැරඹීම සඳහා කාන්තාවන්ට අවසර ලබාදී ඇත.