ආර්ථික ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සම්මේලනය විවෘත කිරීම සඳහා ජනාධිපති රාම් නාත් කෝවින්ද් මහාරාෂ්ට්‍රයෙහි සංචාරය කිරීමට නියමිතයි.

ආර්ථික ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සම්මේලනය විවෘත කිරීම සඳහා අද දින ජනාධිපති රාම් නාත් කෝවින්ද් මහාරාෂ්ට්‍රයෙහි තානේ හී සංචාරය කිරීමට නියමිතයි.