අස්වැන්නේ උත්සවය වන ලෝරි, අද උතුරු ඉන්දියාවේ සැමරේ.

අද උතුරු ඉන්දියාවේ, විශේෂයෙන් පංජාබ්, හර්යානා, හිමාචල් ප්‍රදේශ් සහ දිල්ලි යන ප්‍රාන්තවල අස්වැන්නේ උත්සවය වන ලෝරි සැමරේ.