හමුදා භටයින් 2300 ක් දකුණු සුඩානයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාම සාධක මෙහෙවරයට සම්බන්ධවීමට සූදානම් වෙති.

ඉන්දිය ආරත්ෂක හමුදාවේ ගර්වාල් රයිෆල්ස් රෙජිමේන්තුවේ ( Garhwal Rifles regiment ) භටයින් 2300 ක් යුද්ධයකට මැදිවි සිටින අෆ්‍රිකානු රාජ්‍යයක් වන දකුණු සුඩානයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සාම සාධක මෙහෙවරවල් (UN peace keeping mission) වළට සම්බන්ධවීමට සූදානම් වි සිටින බව ඉන්දිය ආරත්ෂක හමුදාවේ නිළ ප්‍රකාශක Col අමන් ආනන්ද් ප්‍රකාශ කොට ඇත. ඉන්දියාව පසුගිය දසක සය අතරට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විවිධ සාම සාධක මෙහෙවර කාර්‍යන් සඳහා අඩුම ගණනින් 200,000 ක් පමණ තම භටයින් පිරිසක් නියෝජනය කරවු බව එම හමුදා නිළප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.