එක්සත් ජනපදය සහ දකුණු කොරියාව උතුරු කොරියාව සමගින් ගෙනයන රාජතාන්ත්‍රික ගණුදෙනු වැඩිදුරටත් ශක්තිමත් කරගැනීමට එකඟත්වය පළ කරති.

එක්සත් ජනපදය සහ දකුණු කොරියාව උතුරු කොරියාව සමගින් ගෙනයන රාජතාන්ත්‍රික ගණුදෙනු වැඩිදුරටත් ශක්තිමත් කරගැනීමට එකඟත්වය පළ කර සිටිති. මෙවැනි පසුබිමකින් කොන්දේශි රහිතව සෘජුව සාකච්ජා පැවැත්විම වෝෂින්ටනයට අවෂ්ථාව පිරිනැමෙන බව උප ජනාධිපති මයික් පෙන්සේ ප්‍රකාශ කොට ඇත.