නියමිත පාලන දේශසිමා දිගේ සුරක්ෂාව වැඩිදුරටත් තර කරවු බව ආරක්ෂක අමාත්‍ය වරිය පවසයි.

පාකිස්තානය සටන් විරාම උල්ලංගණය කරවමින් නිති විරෝධි කඩා පනින්නන්ට ජම්මු සහ කාශ්මීරයට ප්‍රවේශවිමට ඉඩ ලබාදෙන බව ආරක්ෂක අමාත්‍ය නිර්මලා සීතාරමන් මහත්මිය මාධ්‍යයට පවසා ඇත. ඇය දැන් ජම්මු සහ කාශ්මිරයට චාරිකාවකට නිරත වෙමින් ප්‍රාන්තයේ සුරක්සා පසුබිම ගැන විමසුමට ලක්කර දෙමින් සිටි. පසුබිම යහපත් අතට හරවා දැමිමට නියමිත පාලන දේශසිමා දිගේ සුරක්ෂාව වැඩිදුරටත් තර කරවු බව ආරක්ෂක අමාත්‍ය වරිය තවදුරටත් සඳහන් කොට ඇත.