ප්යොංග්චෑංග් සීත සෘතු ඕලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලහිදි කැනඩාවේ ෆිගර් ස්කේට් කන්ඩායමට ස්වර්ණ පදක්කමක්.

2018 ප්යොංග්චෑංග් සීත සෘතු ඕලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලහිදි කැනඩාවේ ෆිගර් ස්කේට් කන්ඩායමේ අයිස් නැටුම් ක්ෂේත්‍රයෙන් ටෙස්සා විර්ටුයේට සහ   ස්කොට් මොයිර් යන යුගලට ඊයේ මෙවර ප්‍රථම ස්වර්ණ පදක්කම් දෙක හිමි කරගැනිමට සමත්වි ඇත. රුසියාවටද තම ප්‍රථම රිදි පදක්කම දිනා ගැනිමට සමත්ව ඇත. එක්සත් ජනපදයට තුන්වන ස්ථානය දිනා ගැනිමට සමත් වුවාය.