බංග්ලාදේශය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ රොහිංග්‍යන් ආපසු යැවිමේ කාර්‍යට සම්බන්ධ වේ.

බංග්ලාදේශ රජය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ රොහිංග්‍යන් සරණාගතයින් ම්යන්මාරයට ආපසු පිටත් කොට යැවිමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සරණාගත ඒජන්සියේ මෙහෙවරයකට සම්බන්ධවීමේ එකඟතාවයකට අත්සන් තැබු බව බංග්ලාදේශයේ කණිෂ්ථ අමාත්‍ය ශහ්රියාර් අලාම් පවසා ඇත. මෙවැනි පියවරකින් ආපසු ම්යන්මාරයට යෑමට නොකැමැති පිරිසව බලයෙන් යවන බවත් යන චෝදනාවෙන් මිදීමතටද අවස්ථාව ගෙනදෙන බව එම කණිෂ්ථ අමාත්‍ය වරයා වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කොට ඇත. සරණාගතයින්ට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ බළධාරින් ඉදිරි පිට ඉල්ලුම්පත් පිරවිමටද අවස්ථාව ලබාදි තිබෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කොට ඇත. 700,000 ක පමණ විශාළ රොහිංග්‍යා සරණාගතයින් පිරිසක් බංගලාදේශයේහි හෙවන ලබාගෙන පසුවෙති.