ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රාජ්නාත් සිං ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ සුරක්ෂා තත්වය ගැන නිරීක්ෂණය කරයි.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රාජ්නාත් සිං මහතා මෑතදි සිට ජම්මු සහ කාශ්මිර ප්‍රාන්තයට නොකඩවාම මුහුණ දීමට සිදුවුනු ත්‍රස්තවාද ප්‍රහාර ගැන දැඩි සැළකිල්ල යොමුකර දෙමින් නවදිල්ලියේහි ඊයේ ඉහළ මට්ටමේ බළධාරින් පිරිසක් සමගින් පවත්වන ලද හමුවිමකින් එම ප්‍රාන්තයේ සුරක්ෂා තත්වය ගැන දැඩි නිරීක්ෂණයකට නිරතවුණු බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කොට ඇත. විශේෂයෙන්ම නීති විරෝධි ලෙසින් ඉන්දියාවට කඩාගෙන එන පිරිස ගැන දැඩි පියවරවල් අනුගමනය කිරීමකට ඔහු අදාළ ආරක්ෂක බළධාරින්ට නිර්දේශ දුන් බවද  ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.