මහ ශීවරාත්‍රී දිනය මුළු රට පුරාම අතිශයෙන් උත්කර්සවාකාරයෙන් ආගමානුකූළව උනන්දුවෙන් අද සැමරේ.

මහ ශීවරාත්‍රී දිනය මුළු රට පුරාම අතිශයෙන් උත්කර්සවාකාරයෙන් ආගමානුකූළව උනන්දුවෙන් අද සමරා ඇත. මෙදින ශීව භක්තිකයෝ පාපය නෂ්ත කරන ශීව දෙවිඳුන්ට පූජෝපහාර දැක්විම සිදු කරති. මෙවර මහ ශීවරාත්‍රී උත්සවය බදාදා තෙක් පැවැත්වෙනු ඇත. මෙම උත්සව දිනයේදි ශීව බෙතිමත්තෝ චාරිත්‍රානුකූලව උතුරු ඉන්දිය අළහාබාදයේ ගංගා සහ යමුනා මෙන්ම සරස්වතී යන ගංගා තුන ඒකාබද්ධ වන ස්ථානය වන ‘සංගම්හි’ දි ජළයේහි කිමිදි ස්නානය කිරිමද සිදු කරති.