ความสัมพันธ์ อินเดีย-อิหร่านได้รับการส่งเสริม

ประธานาธิบดีอิหร่าน ดร. ฮัสซัน โรหานี เยือนอินเดีย เป็นเวลาสามวัน เพื่อกระชับ ความสัมพันธ์ทวิภาคี ระหว่างอินเดีย-อิหร่าน ซึ่งทั้งนี้เป็นการเยือนอินเดียครั้งแรก ภายหลังที่เข้ารับหน้าที่เป็นประธานาธิบดีอิหร่าน ปี 2556   ท่านเยือนเมืองไฮเดอราบาดตรงที่ท่านได้พบนักวิชาการอิสลาม และได้กล่าวปราศรัยต่อชาวมุสลิมที่ทำละหมาดวันศุกร์  ในสุเหร่าเม็กกะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  นายโมหัมมัด ญาเวด ซารีฟ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และคณะตัวแทนระดับสูงได้ติดตามการเยือนของดร. โรหานี

ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ชุมนุมของปัญญาชน นักวิชาการ และนักสอนอิสลาม ในเมืองไฮเดอราบาด  ดร. โรหานี กล่าวว่า อิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ และมีความปานกลาง นอกจากนี้ ยังได้ชมเชยการอยู่ร่วมกันโดยสันติของลัทธิและศาสนา และสำนักความคิดหลากหลาย ในอินเดีย   ทั้งๆที่มีการรักษาความมั่นคงที่แข็งขัน  ท่านยินยอมให้ประชาชนมีโอกาสใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพกับท่าน ภายหลังการกล่าวสุนทรพจน์

ดร. โรหานี เยือนอินเดียตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทร์  โมดี ซึ่งท่านเองได้เยือนอิหร่านมาก่อนแล้ว เมื่อพฤษภาคม 2559   ในระหว่างการเยือนของนายโมดี  ความตกลงหลายฉบับได้ลงนาม และทั้งสองท่านตกลงใจที่จะเร่งรัดโครงการร่วมทวิภาคี รวมไปถึงการพัฒนาท่าเรือ จาบาหาร  นอกจากนี้ นายโมดี ได้ทำความพยายามที่จะกระชับการติดต่อระหว่างประชาชนกับประชาชนให้แน่นแฟ้น ซึ่งเห็นได้จากการเยี่ยม คุรุทวาร วัดสิกข์ ในกรุงเตหะร่าน

อาจสังเกตได้ว่าอิหร่านมีประชากรมุสลิมนิกาย ชีอะ มากที่สุดในโลก    ในขณะเดียวกัน เมืองไฮเดอราบาดมีประชากรมุสลิมนิกาย ชีอะ มากที่สุด อันดับสอง หลังจากเมืองลักเนาว์ ในอินเดีย   ความประสงค์ของ ดร. โรหานี ที่จะเชื่อมต่อกับประชาชนอินเดียบนฐานร่วมจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ

ที่กรุงนิวเดลี ดร. โรหานี ได้พบนายกรัฐมนตรีโมดี และได้มีการเจรจาระดับคณะตัวแทน ทั้งสองท่านได้หารือความพยายามในอนาคตเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี อินเดีย-อิหร่าน  การลงทุนจากอินเดียในอุตสาหกรรมไฮโดรคาร์บอน พร้อมด้วยการค้าน้ำมัน ระหว่างอินเดีย-อิหร่าน  เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุม  ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรวบรัดข้อตกลงว่าด้วยบ่อแก๊ซ ฟาร์ซาด-บี ให้เร็วที่สุด ประเด็นอื่นๆ ที่ได้หารือ ได้แก่ การค้าทวิภาคี ในภาคนอกไฮโดรคาร์บอน

อินเดียและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ 9 ฉบับ ในด้านการพลังงาน การเชื่อมโยง การค้า และการลงทุน การเลี่ยงการจัดเก็บภาษีซ้อน   ความร่วมมือด้านการเกษตร และภาคที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  สัญญาเช่าซื้อใหม่ได้ลงนามเพื่อให้อินเดียเข้าควบคุมการใช้ท่าเรือ ชาฮิด เบเหสตี ในจาบาหาร  นอกจากนี้ นิวเดลียังเห็นพ้องที่จะสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อ ระหว่างจาบาหาร-ซาเฮดาน เพื่อนำสมรรถภาพของท่ารือจาบาหารมาใช้ประโยชน์

ในขอบเขตแห่งความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายได้ตำหนิอย่างรุนแรงเรื่องการก่อการร้าย และความนิยมศาสนาแบบสุดยอด อินเดียและอิหร่านกล่าวว่า การก่อการร้ายจะต้องต่อต้านอย่างจริงจัง ทั้งสองฝ่ายได้หารือภาพเหตุการณ์ระดับภูมิภาคในปัจจุบัน รวมไปถึงปัญหาท้าทายความมั่นคง และได้สำรวจลู่ทางร่วมกันเพื่อความร่วมมือในการแก้ปัญหานี้  ระหว่างการพำนักอยู่ในกรุงนิวเดลี ดร. โรหานี ได้กล่าวสุนทรพจน์ ณ มูลนิธิวิจัยนักสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นคลังสมองของอินเดีย

เนื่องจากยุทธศาสตร์อิหร่านใหม่ที่ประกาศโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนที่ปรากฏลางๆเกี่ยวกับความตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่าน อาจมีช่องทางบ้างเล็กน้อยที่อิหร่านจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดของการยกเลิกการลงโทษ ในการกระชับความสัมพันธ์กับอินเดีย   นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนที่แพร่หลายเกียวกับความตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่าน เชื่อว่ามีการกระทบความคืบหน้าของโครงการร่วมระหว่างอินเดียและอิหร่าน  ดังนั้นการเยือนอินเดียของดร. โรหานี จึงสามารถมองได้ว่าเป็นความพยายามที่จะทำให้อินเดียเร่งรัดโครงการดังกล่าว

อาจเป็นที่น่าสังเกตว่า การเยือนระดับสูงระหว่างทั้งสองประเทศ เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่ยาวนาน ทั้งนี้เป็นนานถึง 15 ปี ที่  นายกรัฐมนตรีอินเดียเยือนอิหร่านในเดือนพฤษภาคม ปี 2559  และประธานาธิบดีอิหร่านเยือนอินเดีย หลังจากเวลาล่วงไปประมาณหนึ่งทศวรรษ สัมพันธไมตรีที่เก่าแก่ได้รับการส่งเสริมโดยอาศัยการเยือนดังกล่าวนี้   ด้วยเหตุนี้เองที่การเยือนของประธานาธิบดีโรหานี จึงจะมีบทบาทที่สำคัญในการกระชับความสัมพันธืให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 Script: Dr. Asif Shuja, Strategic Analyst on Iranian Affairs