අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි වැඩි වැඩියෙන් සුර්‍ය බලශක්ති භාවිතයක් ගැනවන ඉල්ලිමක් පිරිනමයි.

 

අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා එදිනිදා ජිවිතයේහි වැඩි වැඩියෙන් සුර්‍ය බලශක්ති භාවිතයක් ගැනවන ඉල්ලිමක් පිරිනමා ඇත. උත්තර්ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ වාරානාසිහි ඩි.එල්.ඩබ්ලියු.අධ්‍යයන පිඨයේහි ඩිසල් දුම්රිය එන්ජිම් කාර්‍යන්හි නියුක්ත සේවකයින් පිරිසක් අමතමින් අග්‍රාමාත්‍ය වරයා එම කාරණය ප්‍රකාශ කොට ඇත. වැඩි වැඩියෙන් සුර්‍ය බලශක්ති භාවිතයෙන් කාන්තාවන්ගේ ජිවන තත්වය ඉහළ නංවා ගැනිමට මෙන්ම පරිසරය ආරක්සා කරගැනිමටද අතිහයෙන් ආධාරකාරිවන බවදයැයි අග්‍රාමාත්‍ය වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කොට ඇත. අංශ ගණනාවක් නවීකරණයට ලක්කොටදිමට රජය සළකාබලාගෙන යන බව පෙන්වාදෙන මෝදි මහතා එයින් විශාළ රැකියා ප්‍රමාණයකුත් නිර්මාණය කෙරෙන බවද යැයි වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.