අග්‍රාමාත්‍ය වරයා අතින් ‘Delhi End TB Summit’ ශිඛර සමුළුව අද විවෘත කෙරේ; ක්ෂයරෝග අවශන් කොට දැමිමේ ව්‍යාපාරයකුත් එතමන් අතින් අද විවෘත කෙරේ.

 

අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා අතින් ‘Delhi End TB Summit’ ශිඛර සමුළුව අද විවෘත කිරිමට නියමිතව ඇත. මෙම සමුළුව සෞඛ්‍ය කටයුතු අමාත්‍යාංසය සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ (WHO) දකුනු ආසියා කටයුතු කළාපිය කාර්‍යාලය සහ ක්ෂයරෝග අවශන් කොට දමමු හවුල්කාර ඒකකයද ඒකාබද්ධව සංවිධානය කොට ඇත. ‘ක්ෂයරෝග මුක්ත ඉන්දියා’ යන ව්‍යාපාරයත් අග්‍රාමාත්‍ය වරයා අතින් අද විවෘත කිරිමට නියමිතව ඇත.