ආරක්ෂක අංශයේ අවශ්‍යතා මිළදී ගැනිම සඳහා ඉන්දියාව මුරිසිසයට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ක ණයක් පිරිනමයි.

 

මුරිසිසයේ ආරක්ෂක අංශයේ හැකියා ඉහළ නංවා ගැනිම සඳහා සහයෝගය පිරිනමමින් දිවයින් රාජ්‍යයේ විවිධාකාර ආරක්ෂක අවශ්‍යතා මිළදී ගැනිම සඳහා ඉන්දියාව එම එරටට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ක ණයක් පිරිනමා ඇත. ඊට අමතරව බහුකාර්‍ය සාගර මුර සංචාරක යාත්‍රා ගණනාවක් විකිණිමටද එකඟත්වය පළකොට ඇත. ද්විපාර්ශවික සහයෝගිතා ශක්තිමත් කරගැනිමේ අවබෝධාත්මක එකඟතා හතරකටද ඉන්දියාව සහ මුරුසිසය අත්සන් තබා ඇත. ඉන්දිය ජනාධිපති රාම් නාත් කෝවින්ද් මහතාගේ වර්තමාන් මුරිසියස් චාරිකාව මධ්‍යයේ දෙරටම එම එකඟතා වළට අත්සන් තබා ඇත.