ජනවාරි මස 5.07% ලෙසින් තිබුනු සිල්ලර ක්ෂේත්‍රයේ උද්ධමනය පෙබරවාරිය වනවිට 4.4% ලෙසින් පහට වැටේ; ජනවාරි මාසයේ කාර්මික නිෂ්පාදන අංශයේහි  7.5% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරලයි.

 

ජනවාරි මස 5.07% ලෙසින් තිබුනු සිල්ලර ක්ෂේත්‍රයේ උද්ධමනය පෙබරවාරිය වනවිට 4.4% ලෙසින් පහට වැටුනු බව පෙන්නා දෙමින් සඳුදා වාර්තාවක් පිරිනමමින් කේන්ද්‍රිය සංඛ්‍යා දත්තා කාර්‍යාලය ජනවාරි මාසයේ කාර්මික නිෂ්පාදන අංශයේත්  7.5% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරවු බව වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කොට ඇත. එළවුළු අංශයේ උද්ධමනයේත් තිබුනු 26.97% වර්ධන ප්‍රතිසතයට එරහිව එය 17.57% කින්ද පලතුරු වළත් තිබුනු 6.24% ක උද්දමනයට එරහිව එය 4.80% ක් ලෙසින් පහට වැටි තිබුනු බවද යැයි එම වාර්තාව මගින් වැඩිදුරටත් අනාවරණය කොට ඇත.