ගෞටාව සිට තමන් සිවිල් වැසියන් 52 ක් මුදවා ගත් බව රුසියාන් හමුදාව ප්‍රකාශ කරයි.

කැරැළි කරුවන් ගහන නැගෙනහිර සිරියාවේ ගෞටා වේ ප්‍රා දේශිය බළධාරින් සමගින් සාකච්ජා පවත්වමින් එම ප්‍රදේශයෙන්   තමන්ට කුඩා ළමුන් 26 ක් ඇතුළුව සිවිල් වැසියන් 52 ක් මුදවා ගැනීමට හැකිවුනු බව රුසියාන් හමුදාව ප්‍රකාශ කර ඇත. මිස්රාබා නැමති නගරයෙන් මුදවාගත් එම වැසියන් පිරස දැන් තිවකාලික සරණාථකඳවුරේහි පසුවන බවද යැයි රුසියන් හමුදා ප්‍රකාශණයෙන් වැඩිදුරටත් අනාවරණය කොට ඇත. ගෞටාවේහි සිරියන් සහ කැරැළි කරුවන් අතරට දැන් දරුණු සටන් ඇවිළෙමින් පවතින බවද එම වාර්තාව මගින් වැඩිදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. පසුබිමේහි රුසියාව, ඉරානය සහ තුර්කිය මෙම සිරියන් යුද්ධය සම්බන්ධව සිකුරාදා කජගස්ථානයේ අගනගර අස්ථානාහි ත්‍රෛපාර්ශ්වික සාකච්ජාවක් පැවැත්වු බව තවත් වාර්තාවක දැක්වේ.