මහරාස්ට්‍ර රජය ගොවියන්ගේ යම්යම් ඉල්ලීම් පිලිගනි.

මහරාස්ට්‍ර රජය මේ දිනවළ විරෝධතාවන්හි නිරතවි සිටින ගොවියන් සමගින් පුළුල් විදියෙන් සාකච්ජාවන්හි නිරත වෙමින් ඔවුන්ගේ යම්යම් ඉල්ලීම් පිලිරැගෙන ඔවුන්ට ලිඛිත සහතිකයකුත් පිරිනමා ඇත. ගොවියන්ගේ සාමකාමි විරෝධතා පෙළපාලි ව්‍යාපාරයට අතිශයෙන් සැළකිල්ල දක්වමින් ගොවියන්ගේ සංයමයටද අතිශය පිලිගැනිම පිරිනමමින් ගොව සුබසාධක පහසුකම් ගැන තම දැඩි සැළකිල්ල ලබාදිමට ඉදිරිපත්වන බවද මහරාස්‍ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය දේවේන්ද්‍ර ෆඩ්නාවිස් මහතා තවදුටත් සඳහන් කොට ඇත. 35.000 ක පමණ විශාළ ගොවියන් පිරිසක් මේ දිනවල තම ඉල්ලිම් ඉදිරිපත් කරමින් මහරාස්‍රට්‍රෙයේහි පාද යාත්‍රා විරෝධතා ව්‍යාපාරයක නිරතවි සිටිති.