ඕල් ඉන්දියා රේඩියෝවේ කොහිමා ගුවන් විදුලි කේන්ද්‍රස්ඨානය තම නව ට්‍රගොපන් FM සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානය සේවයට යොදවයි.

ඕල් ඉන්දියා රේඩියෝවේ (All India Radio) කොහිමා (Kohima) ගුවන් විදුලි කේන්ද්‍රස්ඨානය වොකාහ් දිස්ත්‍රික්කයේහි පිහිටා තිබෙන තම නව ට්‍රගොපන් FM සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානය සේවයට යොදවා ඇත. මෙම වැදගත් සිදුවිමට ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් සහභාගිවෙමින් වොකාහ් දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් ආචාර්‍ය මනජිර් ජිලානි සමුන් මහතා රේඩියෝව සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනිමේ මාධ්‍යක් ලෙසින්ද පැහැදිළි කරමින් ඈත දුරෂ්ථ ප්‍රදේශ වලට පවා සම්බන්ධ කරවා ගැනිමට අවස්ථාව පිරිනැමෙන බවද යැයි වැඩිදුරටත් සඳහන් කොට ඇත. ප්‍රා දේශිය ප්‍රවෘත්ති ප්‍රචාර කාර්‍යට හැරුනු විට සංවර්ධනයට අදාළ සහ අධ්‍යාපනික් වැඩ සටහන් ඇතුළුව සාමාජිය කාර්‍යන් සම්බන්ධව දැනුවත් කිරිසමටද රේඩියෝව අතිශය වැදගත් උපකරණයක් ලෙසට යොදවා ගත හැකි වන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වාදි ඇත. ඒ අතරම රේඩියෝව ප්‍රාදේශිය තරුණ තරුණියන්ගේ කුශළතා විදහා දැක්විමේ වේදිකාව ලෙසටද යොදවා ගත හැකි බව ඔහු තවදුරටත් පෙන්වාදි ඇත.