දකුණු අප්‍රිකාව මැඩිකිසෙලා-මැන්ඩෙලාට සමු දෙයි

මිලියන ගණනක් දකුණු අප්‍රිකානුවන්සෙනසුරාදා දිනවර්ණ භේදවිරෝධී වින්නි මැඩිකිසෙලා මැන්ඩෙලාගේ නිල අවමංගල්යයේදී ඇගේ උරුමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ආධාරකරුවන්ගේ දැඩි ප්‍රයත්නය මධ්‍යයේහැඟීම්බරවසමු දුන්හ.හිටපු ජනාධිපති නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ හිටපු බිරිඳ පසුගිය සඳුදා වයස අවුරුදු 81 දී මිය ගියේය.