පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලිය ක්‍රීඩා උළෙලේහි ඉන්දිය ක්‍රිඩක- ක්‍රීඩිකාවන් දැක්වු අද්විතිය කුශළතා වළට ක්‍රීඩා කටයුතු අමාත්‍ය රථෝර්ගෙන් අතිශය පැසසුම්.

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලිය ක්‍රීඩා උළෙලේහි ඉන්දිය ක්‍රිඩක- ක්‍රීඩිකාවන් දැක්වු අද්විතිය කුශළතා වළට ක්‍රීඩා කටයුතු අමාත්‍ය රාජ්‍ය වර්ධන් සිං රථෝර් මහතා තම අතිශය පැසසුම් පිරිනමා ඇත. ගෝල්ඩ් කෝස්ට් ක්‍රීඩා උළෙලින් ලද සාර්ථක අත්දැකිම් ඉදිරි වසර 2024 සහ 2028 ඕලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලට ඉලක්ක කරගෙන ඉන්දිය ක්‍රිඩකයින්ටද ඊට අදාල පහසුකම් ගොඩ නැංවිමේ ප්‍රතිඥාවද ක්‍රීඩා කටයුතු අමාත්‍ය වරයා පිරිනමා ඇත. මෙවර මෙම ගොල්කෝස්ට් ක්‍රීඩා උළෙලේහි ඉන්දියාව රන් පදක්කම් 26 ක්, රිදි 20 ක් සහ ලෝකඩ ගණනාවකුත් දිනා ගනිම්නි පද්ක්කම් දිනාගත් ක් ෂේ ත්‍ර යෙන් තුන්වන ස්ථානයේහි වැජඹිමටද සමත්වි ඇත.