අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි අප්‍රේල් 19 දා සහ 20 දා CHOGM සමුළුවට සහභාගිවිමට නියමිතයි.

CHOGM හෙවත් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලිය ආණ්ඩු වළ ප්‍රධානින්ගේ හමුව ලන්ඩනයේහි අද සිට ඇරැඹේ. ඉනිදියාව නියෝජනය කරන අග්‍රාමාත්‍ය නරේනද්‍ර මෝදි මහතාත් අප්‍රේල් 19 දා සහ 20 දා යන දින අතරට ඊට සහභාගිවිමට නියමිතව ඇත. එම ශිඛර සමුළුව නිමිත්තැන් මුළු ලන්ඩනයේම සුරක්ෂාව තර කර සීරුවෙන් තබා තිබෙන බවද වාර්තා මගින් සඳහන් කරයි. මෙම සමුළුවට පොදුරාජය මණ්ඩලිය සංවිධානයට අයත් රටවල් 53 ක නියෝජිතයින් පිරිසක් සම්බන්ධවිමටද නියමිතව ඇත. සමෘද්ධිය, ආරක්ෂාව සහ තිරසාර අනාගතයක් සඳහා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලිය සාමාජික රටවල් අතරට පොදුවේ මුහුණදිමට සිදුවන අභියෝගවල් සම්බන්ධව අවධානය යොමු කොට දිමට මෙම CHOGM සමුළුවෙන් වැඩිදුරටත් අපේක්ෂා කරයි.