තම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින්ට සංචාරක සික් වන්දනා කරුවන්ව හමුවිමට ඉඩ ලබා නොදිම ගැන ඉන්දියාව පාකිස්තානයට තරයේ විරෝධතා පළකරයි.

තම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින්ට සහ උපදේශකයින්ටද සංචාරක සික් වන්දනා කරුවන්ව මුණ ගැහිමට ඉඩ ලබා නොදිම ගැන ඉන්දියාව පාකිස්තානයට ප්‍රබල විරෝධතාය පළකර ඇත. ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් ඉන්දිය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින්ට ගරුසරු නොදැක්විම පැහැදිලිව වියේනා සම්මුතිය උල්ලංගණය කිරිමක්ද සිදුකෙරෙන බව තවදුරටත් සඳහන් කර ඇත. ඉන්දු-පාකිස්තාන් ද්විපාර්ශවික එකඟතාවයක යටතේ 1800 ක් පමණ ජාථ සික් බෙතිමතුන් පිරිසක් දැන් පාකිස්තානයේහි වන්දනා ගමනක නිරත වෙමින් සිටිති.