ඉන්දුනිසියාවේ මොලුක්කා සාගරය අවට ප්‍රදේශය රි.මා.5.9 ක් දැක්වුනු භූමි කම්පාවකින් සැළි යයි.

ඉන්දුනිසියාවේ මොලුක්කා සාගරය (Molucca Sea ) අවට ප්‍රදේශය අද රික්ටර් මාපකයෙන් 5.9 ක් දැක්වුනු සාමාන්‍ය භූමි කම්පනයකින් සැළි ගිය බවද වාර්තාවි ඇත. මෙම භූ කම්පනය ගැන කරුනු දක්වන එක්සත් ජනපද භූවිද්‍යා කටයුතු නිරික්ෂනාගාරයට අනුව වයඹදිග කොටා ටෙමාටේ ( Kota Ternate) ප්‍රදේශය සිට කි.මි.85 ක පමණ ඇතින් කි.මි.36.5 ක ගැඹුරින් සාගරය පටුලේ එය සිදුවි තිබුනු බවද යැයි අනාවරණය කොට ඇත. සුනාමි අනතුරු ඇඟවිම් නිකුත් කොට නොතිබුනු බවද ප්‍රකාශ කරන ඉන්දුනිසියන් බළධාරියෝ සුදුවුනු මිනිස් හෝ දේපොල් හානි ගැනත් වාර්තාවි නොතිබුනු බව තවදුරටත් සඳහන් කොට ඇත.