අවිගත් පුද්ගලයෙක් පාකිස්තානයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු වරයාගේ නිවසට වෙඩි ප්‍රහාරයක් එළ්ල කරයි.

 අවිගත් පුද්ගලයෙක් පාකිස්තානයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු වරයා මෙන්ම පුර්ව පාකිස්තානයේ අග්‍රාමාත්‍ය නවාස් සැරිෆ් මහතා සමබන්ධ නඩු විභාග පවත්වාගෙන යන වින්සුරු වරයාද වන විනිසුරු ජියාස් උල් අසාන් මහතාගේ නිවසට පසුගිය ඉරිදා (අප්‍රේල් 15 දා) නාඳුනන පුද්ගලයෙක් විසින් වෙඩි ප්‍රහාරයක් එළ්ල කර තිබුනු බව වාර්තාවි ඇත. ලහෝර් නගරයේ මොඩල් ටවුන් ප්‍රෙදේශයේ පිහිටා තිබුනු විනිසුරු වරයාගේ නිවසට කිසිදු හානියක් සිදු නොවුනු බවද වාර්තා වල වැඩදුරටත් දැක්වේ. ප්‍රධාන විනිසුරු වරයා පෞද්ගලිකව දැන් එම සිද්ධිය ගැන අවධානය යොමු කරගෙන යන බවද වාර්තාවල තවදුරටත් සඳහන් කොට ඇත.