7 ත් වන Home Expo India 2018 ප්‍රදර්ශණය අද ඇරැඹේ.

 නවදිල්ලිය තඩාසන්න ග්‍රේටර් නොයිඩාහි (Greater Noida) 7 ත් වන Home Expo India 2018 ප්‍රදර්ශණය අත්ශය උත්සවාකාරයෙන් රෙදිපිලි කටයුතු සහ ප්‍රවෘත්ති සහ ගුවන් විදුලි ප්‍රචාර කටයුතු අමාත්‍ය ස්මාති ඉරානි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  අද ඇරැඹීමට නියමිතව ඇත. මෙම ප්‍රදර්ශණය තෙදිනක් පුරා පැවැත්වේ. අත්කම් භාණ්ඩ ප්‍රවර්ධන කටයුතු මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කර තිබෙන මෙම 7 ත් වන Home Expo India 2018 ප්‍රදර්ශණය දේශිය රෙදිපිල සහ ගෘහ භාණ්ඩ කර්මාන්ත අංශ දිරිමත් කරවිම සහ ඒවා මහජනතාව අතරට ප්‍රචලිත කරවිමටද ඉලක්ක කරයි. ඒ හැරුනු විට ජාත්‍යන්තර ආයෝජිකයින් සහ මිලදි ගන්නාවුන්ටද මෙය අගනා වෙදිකාවකුත් වේ.