හිමාචල් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තය සිය 71 ක් වන ස්ඨාපිත දිනය සමරයි.

 උතුරු ඉන්දිය හිමාචල් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තය සිය 71 ක් වන ස්ඨාපිත දිනය පසුගිය ඉරු (අප්‍රේල් 15) දින අතිශය උත්සවාකාරයෙන් සහ උනන්දුවකින් සමරා ඇත.බ එදින සංස්කාතික උත්සව විශේෂාංගවල් ගණනාකුත් සංවිධානය කොට තිබ්නු බවද අපේ ප්‍රාදේශිය වාර්තා කරු තවදුරටත් සඳහන් කොට ඇත. 1948  වසරේ අද දිනය වැනි දිනක ඉසුරුමත් කුඩා ප්‍රදේශ 30 ක් ඒකාබද්ධව මෙම සුන්දර කඳුකර ප්‍රාන්තය ගොඩ නැංවිමද සිදුවි ඇත.