එක්සත් රාජධානිය, ජර්මනිය සහ ප්‍රංශයද ඉරාන ගනුදෙනුව සහතික කිරිමකට දක්වන කැපවිම අතිශයෙන් දිරිගන්වන සුළු බව බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ටෙරේසා මෙයි පවසයි.

එක්සත් රාජධානිය මෙන්ම තම යුරෝපිය හවුල් කරුවන් දෙදෙනෙක් වන ජර්මනිය සහ ප්‍රංශයද වසර 2015 ගිවිසගත් ඉරාන න්‍යෂ්ටික ගනුදෙනුව සහතික කරගැනිමකට දක්වන කැපවිම අතිශයෙන් දිරිගන්වන සුළු බව බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ටෙරේසා මෙයි මහත්මිය ප්‍රකාශ කොට ඇත. සුගිය ඉරුදින ඉරානයේ ජනාධිපති හස්සාන් රෞහානි සමගින් දුර කථන සංවාදයක් පවත්වමින් එක්සත් රාජධානියේ අග්‍රාමාත්‍ය වරිය රටවල් දෙකේ ජාතික සුරක්ෂා අවශ්‍යතා ගැන සැළකිල්ල දක්වමින් එම එකඟතාවයට ඇලි සිටිනා බවද යැයි සඳහන් කොට ඇත.