කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකටවත් බහුතරභාවය දිනාගැනිමට අසමත් විමත් සමගින් කර්ණාටකයේ දේශපාලන තත්වය තවදුරටත් උනුසුම් අතට හැරි යයි.

කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකටවත් බහුතරභාවය පිරිනොනැමි පිරනමන ලද බිඳුම් සහිත ජන්ද ප්‍රතිඵලයක් තුලින්  කර්ණාටකයේ දේශපාලන තත්වය දැන් නැවත වරක් උනුසුම් අතට හැරි යන සළකුණු මතු කොට ඇත. ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන පෙලේ දේශපාලන බළවේග තුන වන බි.ජේ.පි. , කොංග්‍රස් සහ ජේ.ඩි. යන පක්ෂ තුනම දැන් රජයක් ගොඩනගා ගැනිමේ ප්‍රයත්නයන්හි නිරතවෙමින් සිටින බවද යැයි අපේ ප්‍රාදේශිය වාර්තා කරු තවදුරටත් පැහැදිලි කොට ඇත.