ජනාධිපති රාම්නාත් කෝවින්ද් මුම්බායේ BARC මධ්‍යස්ථානයේහි පැවැත්වෙන DAE ප්‍රදර්ශණය නරඹයි.

ජනාධිපති රාම්නාත් කෝවින්ද් මහතා පසුගිය අඟහරුවාදා මුම්බායේ ට්‍රොම්බි හි බි.එ.ආර්.සි. ( BARC) හෙවත් භාබා පරමානු පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේහි (Bhabha Atomic Research Centre) පැවැත්වෙන ඩි.එ.ඉ. (DAE) හෙවත් පරමාණු බලශක්ති තාක්ෂණ ( Atomic Energy technologies) ප්‍රදර්ශණය නැරැඹිමට ගියේය. එම සිද්ධියට මහරාස්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ ආණ්ඩුකාර විද්‍යා රාඕ මහතා සහ මහරාස්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ අධ්‍යාපන කටයුතු අමාත්‍ය විනෝද් තවේඩේ යන මහත්වරුන් ඇතුළුව තවත් විශාළ සම්භාවනිය පිරිසක් සහභාගි වුනු බවද වාර්තා මගින් සඳහන් කරයි.