ගංගා පුහුණු කාර්‍යන් සඳහා ඉන්දියාව නේපාලයට NRs කෝටි 18.07 ක ආධාරයක් පිරිනමයි.

නේපාලයේ ලාල්බකෙයා, භග්මති සහ කම්ලා යන ගංගා සංවර්ධන කාර්‍ය මණ්ඩලිය සාමාජිකයින්ට පුහුණු ලබාදිම සහ එම ගංගාවල ඉවුරු නැවත ගොඩනැගිම සඳහා ඉන්දියාව නේපාලයට එන්.ආර්ස්. (NRs) හෙවත් නේපාල්  රුපියල  කෝටි 18.07 ක මුල්‍යමය ආධාරයක් පිරිනමා ඇත. නේපාලයේ ඉන්දිය තානාපති මන්ජිව් සිං පුරි මහතා එම මුදල ඇතලත් චෙක් පත නේපාලයේ බලශක්ති, වාරිමාර්ග සහ ජලසම්පත් කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්‍ය සංජය සර්මා මහතාට කත්මන්ඩුවේහි පසුගිය අඟහරුවාදා බාර දි ඇත.