එ.ජා.සං. යේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය ගාෂා-ඊශ්‍රායෙල් දේශසීමාව දිගේ සිදුවේගෙන යන හිංසා ගැන සාකච්ජා පවත්වයි.


එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධාන යේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය පසුගිය දින(ඊයේ) රාත්‍රී හදිසි හමුවක් කැඳවා ගාෂා-ඊශ්‍රායෙල් දේශසීමාව දිගේ දැන් සිදුවේගෙන යන හිංසා ගැන සාකච්ජා කොට ඇත. එකසත් ජනපදය ටෙල් අවිව් සිට තම තානාපති කාර්‍යාලය ජෙරුසලෙමයට මාරුකිරීම සහ එම නව තානාපති කාර්‍යාලය විවෘත කිරිමේ කාර්‍යට වරෝධතා පලකරමින් පළස්තිනුන් දැක්වු විරෝධතා මරධන කිරිමට ඊශ්‍රයේල් හමුදාව එල්ල කල ප්‍රහාර මගින් සඳුදින පුද්ගලයින් 50 ක් මිය යෑමත් සමගින් එම ගාෂා-ඊශ්‍රයේල් දේශසිමාව දිගේ එවැනි පසුබිමක් මතුකොට ඇත. එම සිද්ධින් මගින් පුද්ගයින් 1,200 කට වඩා පිරිසකටද තුවාල සිදු කොට ඇත.