උතුරු කොරියාව දකුණු කොරියාව සමගින් පැවැත්විමට නියමිත ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ජාව අවලංගු කොට දමයි.


සෝල් පරිපාලනය එක්සත් ජනපදය සමගින් ඒකාබද්ධ හමුදා අභ්‍යාසයක් පැවැත්විම හේතුකොට ගැන උතුරු කොරියාව දකුණු කොරියාව සමගින් අද පැවැත්විමට නියමිත දෙපාර්හවයේ අතිශයෙන් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ජාව අවලංගු කොට දමා ඇත. ප්‍රහාරක සහ වෙනත් යුද ගුවන් යානා 100 ද ඇතුලත් කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරැගන යන  Max Thunder drills නැමති එම දකුණු කොරියානු සහ එක්සත් ජනපද ඒකාබද්ධ හමුදා අභ්‍යාසය පසුගිය සිකුරාදා සිට අරැඹි ඇත.