සාගරය එතෙරවි ග්‍රීසියට යාත්‍රා කිරිමට ප්‍රයත්න දැරු ඇෆ්ගන් සංක්‍රමණිකයින් සත් දෙනෙක් මරමුවට පත්වුනු බව තුර්කිය ප්‍රකාශ කරයි.

සාගරය එතෙරවි ග්‍රීසියට යාත්‍රා කිරිමට ප්‍රයත්න දැරු කුඩා ළමුන් තිදෙනෙක් ඇතුළුව ඇෆ්ගන් සංක්‍රමණිකයින් සත් දෙනෙක් මරමුවට පත්වුනු බව තුර්කි වෙරළබඩ සුරක්ෂා බළකාය ප්‍රකාශ කර ඇත. සංක්‍රමණිකයින් 12 ක් බේරා ගැනීමටද සමත්වුනු බව තුර්කි වෙරළබඩ සුරක්ෂා බළකාය තවදුරටත් ප්‍රකාශ කොට ඇත. එය ඉනරානිය නිති විරෝධි සංක්‍රමණික ප්‍රවාහන කරුවන්ගේ කාර්‍යක් වු බව එම තුර්කි බළධාරියෝ තව දුරටත් අනාවරණය කොට ඇත.