කුණාටුවකට මැදිවුනු ඊසානදිග එක්සත් ජනපදයේහි ප්‍රවාහන සේවාවට සහ බලශක්ති සැපයුමටද අතිශයෙන් බලපෑම් සිදු කරලති.

අතිශයෙන් ප්‍රබල කුණාටුවකට මෙන්ම ධාරානිපාත වර්සා සහ හිම කැට වැටිම් වළට මැදිවුනු ඊසානදිග එක්සත් ජනපදයේහි ප්‍රවාහන සේවාවට සහ බලශක්ති සැපයුමටද පසුගිය දිනය (ඊයේ) සිට අතිශයෙන් බලපෑම් එල්ල කොට ඇත. මෙයින් මිලියනයක පමණ මහ ජනතාවගේ නිවස් වළට විදුලි බල සැපයුමද මුළුමණින්ම ඇන හිටි ගොස් ඇත. මැරිලෑන්ඩ්, නිව් හැමිස්ෆෙයර්, ඔහායියෝ, පෙන්සෙල්වෙනියා, නිව්යෝරක් සහ කොනැක්ටිකට් යන මහ නගරවලට එම බිහිසුනු කුණාටුවෙන් විහාළ ලෙසින් බළපැම් සිදු කොට ඇත. නිව්යෝර්ක් නගරයේ 400 ක් පමණ ගුවන් ගමන් අවලංගු කොට දැමිමට සිදුවි ඇත.