වාරානසි ෆ්ලයිඕවර් කඩාවැටිම් සිද්ධියට සම්බන්ධ බළධාරින් සතර දෙනෙක් නිළතල වලින් ඉවත් කොට දමයි.

උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ වාරානසි යේහි පසුගිය දින (ඊයේ) සිදුවුනු ගොඩනගාගෙන යන ෆ්ලයිඕවර් මහාමාර්ග පාලමක් කඩාවැටි සිදුවුනු අනතුරට සම්බන්ධ බළධාරින් සතර දෙනෙක් නිළතල වලින් ඉවත් කොට දමා ඇත. එම සිද්ධියෙන් පුද්ගලයින් 18 ක් මරමුවට පත්වුනු අතරට අවම වශයෙන් තවත් 12 ට පමණ පිරිසකටද තුවාල සිදුවි ඇත.