ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ අනන්තනාග්හිදි එල්ලවුනු ත්‍රස්තවාද ප්‍රහාරයකින් පොලිස් භටයෙක් මරමුවට පත් වේ.

ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ අනන්තනාග් දිස්ත්‍රික්කයේ බිජ්බෙහෙරාහිදි පසුගිය අඟහරුවාදා එල්ලවුනු ත්‍රස්තවාද ප්‍රහාරයකදි ප්‍රාදේශිය පොලිස් භටයෙක් මරමුවට පත්විය. මරමුවට පත් එම පොලිස් නිලධාරියා ගැන අපේ ප්‍රාදේශිය  AIR වාර්තා කරුට තවදුරටත් පැහැදිලි කළ ආරක්ෂක අංශය ත්‍රස්තවාදින්ගේ ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලද විශේෂ කාර්‍ය සාධක බළකායේ සාමාජික පොලිස් බළධාරි අබ්ඩුල් රෂිඩ්ට අවහානයේදි දිවි පුද කිරිමට සිදුවුනු බවද යැයි සඳහන් කොට ඇත. අපරාධ කරුවන් සෙවිම සඳහා දැවැන්ත සෝදිසි මෙහෙයුමක් දියත් කොට ඇත.